Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

MOSiR Myszków


...

wtorek, 20 października 2020 r.

imieniny: Irena, Kleopatra

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zapytanie Ofertowe na wykonanie badań jakości wody basenowej w roku 2019 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myszkowie

Strona główna » Zapytania Ofertowe » Zapytanie Ofertowe na wykonanie badań jakości wody basenowej w roku 2019 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myszkowie

Myszków, 03.12.2018 r.

 

Zaprasza Państwa do składania ofert:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie badań jakości wody basenowej w roku 2019

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myszkowie.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Odbiorca:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

       ul. Miedziana 3, 42-300 Myszków

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań jakości wody (badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych) na pływalni MOSiR Myszków w okresie od dnia 02.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. (Informujemy również, że pobrania wody do badania będą odbywać się zgodnie z ustalonym harmonogramem na rok 2019 r. z wyłączeniem jednego miesiąca – wstępnie ustalony jest  miesiąc lipiec 2019 r.)

Częstotliwość pobierania próbek do poszczególnych badań wynosić będzie:

 

L.P

Nazwa badanego parametru jakości wody

Przewidywana ilość badań

1.

Escherichia coli

33

2.

Pseudomonas aeruginosa

33

3.

Ogólna liczba mikroorganizmów

22

4.

Legionella

10

5.

Mętność

15

6.

Chloroform i suma THM

8

7.

Azotany

8

8.

Potencjał REDOX

33

9.

Chlor wolny

33

10.

Chlor związany

33

11.

pH

33

12.

Utlenialność

22

13.

Pobranie próbek

33

14.

Dojazd

………

 

Sposób pobrania próbki: próbka powinna być  pobrana przez personel Laboratorium lub inną uprawnioną osobę. Badania jakości wody wykonać mogą laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) 

Wyniki badań – sprawozdanie, Oferent dostarczy niezwłocznie po wykonaniu badań dla Zamawiającego wraz z orzeczeniem o przydatności wody do kąpieli, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r., w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalni – (Dz. U.  2015 poz. 2016.)

 

Dostarczenie próbek wraz z pobraniem z miejsca poboru następować będzie środkiem transportu Oferenta na jego koszt.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kompleksową usługą i ceną.

Nie będą brane pod uwagę oferty niekompletne.

 

 

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania Umowy do dnia 31.12.2019 r.

 

Miejsce i sposób składania ofert:

Adres e-mail mosir_1@interia.pl do dnia 12.12.2018 r. do godz. 13.00 ( liczy się data i czas wpłynięcia oferty na wskazany adre e-mail)

W temacie: OFERTA NA BADANIE WODY na rok 2019

 

Osoba do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania:

Agnieszka Kitala  pod nr tel. 34 313 – 25 – 81 wew.20 od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 13.00

 

Oferta musi być podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań.

Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mosirmyszkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.mosirmyszkow.pl

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie badań jakości wody basenowej w roku 2019

 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myszkowie

 

Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa: …………………………………………………………………

Siedziba: …………………………………………………………….....

Nr telefonu ……………………………………………………………..

Adres e-mail …………………………………………………………...

NIP ………………………………………………………………….....

REGON ……………………………………………………………......

KRS ……………………………………………………………………

Adres do korespondencji ………………………………………………

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ofertę ………………………….

Dane Zamawiającego :

Gmina Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków

NIP 577-19-52-646

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Miedziana 3, 42-300 Myszków

Zobowiązania Oferenta:

Oferent/ Zleceniobiorca dokona pobrania próbek wody ze wskazanych punktów poboru oraz przeprowadzi badania wody i dostarczy wyniki badań .

Oferent/ Zleceniobiorca oferuje następujące ceny za badania próbek pobranych podczas 33 wizyt na pływalni MOSiR Myszków:

L.P.

Przedmiot badania

Cena (netto)

Przewidywana ilość badań

Wartość

(netto)

1

Escherichia coli

 

33

 

2

Pseudomonas aeruginosa

 

33

 

3

Ogólna liczba mikroorganizmów

 

22

 

4

Legionella

 

10

 

5

Mętność

 

15

 

6

Chloroform i suma THM

 

8

 

7

Azotany

 

8

 

8

Potencjał REDOX

 

33

 

9

Chlor wolny

 

33

 

10

Chlor związany

 

33

 

11

pH

 

33

 

12

Utlenialność

 

22

 

13

Pobranie próbek

 

33

 

14

Dojazd

 

……

 

Całkowity koszt oferty (netto)

 

Całkowity koszt oferty (brutto)

 

 

Oświadczenia i zobowiązania:

*Oświadczam, że jesteśmy firmą uprawnioną do prowadzenia przedmiotu badań i posiadamy wszelkie zezwolenia na działalność oraz akredytacje.

*Oświadczamy, ze ceny obejmują wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

*Oświadczam/my, że akceptujemy warunki płatności określone w umowie przedmiotowego postępowania.

*Zobowiązuję/ my się do wykonywania zamówienia zgodnie z postanowieniami zawartymi

w projekcie umowy i ofercie.

 

 

…………………………….                                              ………………………………………

         data i miejsce                                      pięczątka i podpis osoby upoważnionej do składania ofert

Źródło informacji: Gmina Testowa. Data utworzenia: 2018-12-03.
Wprowadził do systemu: Marcin Krawczyk. Data wprowadzenia: 2018-12-03 10:42:33.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Krawczyk. Data publikacji: 2018-12-03 10:42:33.
czytano: 275 razy, id: 75
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-12-14
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Krawczyk

2018-12-03
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Krawczyk

2018-12-03
Aktualizacja wiadomości
Marcin Krawczyk

2018-12-03
Aktualizacja wiadomości
Marcin Krawczyk

2018-12-03
Aktualizacja wiadomości
Marcin Krawczyk

2018-12-03
Aktualizacja wiadomości
Marcin Krawczyk

2018-12-03
Aktualizacja wiadomości
Marcin Krawczyk

2018-12-03
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Krawczyk

2018-12-03
Nowa wiadomość
Marcin Krawczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Myszków
ul. Miedziana 3, 42-300 Myszków

tel.: 34 313 25 81, /MOSIRMYSZKOW/SkrytkaESP
e-mail: mosir@mosirmyszkow.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie 2020