Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

MOSiR Myszków


...

sobota, 5 grudnia 2020 r.

imieniny: Kryspina, Norbert

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zapytanie Ofertowe na wykonanie badań jakości wody basenowej w roku 2020 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myszkowie

Strona główna » Zapytania Ofertowe » Zapytanie Ofertowe na wykonanie badań jakości wody basenowej w roku 2020 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myszkowie

                                                                                                                                             Myszków, 18.11.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie badań jakości wody basenowej w roku 2020

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myszkowie.

ZAMAWIAJĄCY:

Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Miedziana 3, 42-300 Myszków

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań jakości wody (badań mikrobiologicznych
i fizykochemicznych) na pływalni MOSiR Myszków w okresie od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Informujemy również, że pobrania wody do badania będą odbywać się zgodnie z ustalonym harmonogramem na rok 2020 r.

Częstotliwość pobierania próbek do poszczególnych badań wynosić będzie:

L.P

NAZWA

badanego parametru jakości wody

Przewidywana

ilość badań

1.

ESCHERICHIA COLI

35

2.

PSEUDOMONAS AERUGINOSA

35

3.

OGÓLNA LICZBA MIKROORGANIZMÓW W 36

24

4.

LEGIONELLA

7

5.

MĘTNOŚĆ

18

6.

CHLOROFORM I SUMA THM

10

7.

AZOTANY

10

8.

POTENCJAŁ REDOX

35

9.

CHLOR WOLNY

35

10.

CHLOR ZWIĄZANY

35

11.

PH

35

12.

UTLENIALNOŚĆ

24

13.

POBRANIE PRÓBEK

35

14.

DOJAZD

 

 

Sposób pobrania próbki: próbka powinna być pobrana przez personel Laboratorium lub inną uprawnioną osobę. Badania jakości wody wykonać mogą laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)

Wyniki badań – sprawozdanie, Oferent dostarczy niezwłocznie po wykonaniu badań dla Zamawiającego wraz z orzeczeniem o przydatności wody do kąpieli, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r., w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalni – (Dz. U. 2015 poz. 2016.)

  • Dostarczenie próbek wraz z pobraniem z miejsca poboru następować będzie środkiem transportu Oferenta na jego koszt.

  • Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kompleksową usługą
    i ceną.

  • Nie będą brane pod uwagę oferty niekompletne.

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania Umowy do dnia 31.12.2020 r.

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Adres e-mail mosir_1@interia.pl do dnia 02.12.2019 r. do godz. 13.00 ( liczy się data
i czas wpłynięcia oferty na wskazany adres e-mail)

W temacie: OFERTA NA BADANIE WODY na rok 2020

Osoba do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania:

Agnieszka Kitala pod nr tel. 34 313 – 25 – 81 wew.10 od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 13.00

Oferta musi być podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań.

Wynik postępowania zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej bip.mosirmyszkow.pl


 

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie badań jakości wody basenowej w roku 2020

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myszkowie

Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa: _________________________________________________________________

Siedziba:________________________________________________________________

Nr telefonu ______________________________________________________________

Adres e-mail _____________________________________________________________

NIP ____________________________________________________________________

REGON ________________________________________________________________

KRS ___________________________________________________________________

Adres do korespondencji ___________________________________________________

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ofertę ____________________________________

Dane Zamawiającego:

Gmina Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków NIP 577-19-52-646

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Miedziana 3, 42-300 Myszków

 

ZOBOWIĄZANIA OFERENTA:

Oferent/ Zleceniobiorca dokona pobrania próbek wody ze wskazanych punktów poboru oraz przeprowadzi badania wody i dostarczy wyniki badań .

Oferent/ Zleceniobiorca oferuje następujące ceny za badania próbek pobranych podczas wizyt na pływalni MOSiR Myszków.

 

L.P

PRZEDMIOT BADANIA

CENA (netto)

PRZEWIDYWANA

ILOŚĆ BADAŃ

WARTOŚĆ

(netto)

1.

ESCHERICHIA COLI

 

35

 

2.

PSEUDOMONAS AERUGINOSA

 

35

 

3.

OGÓLNA LICZBA MIKROORGANIZMÓW W 36

 

24

 

4.

LEGIONELLA

 

7

 

5.

MĘTNOŚĆ

 

18

 

6.

CHLOROFORM I SUMA THM

 

10

 

7.

AZOTANY

 

10

 

8.

POTENCJAŁ REDOX

 

35

 

9.

CHLOR WOLNY

 

35

 

10.

CHLOR ZWIĄZANY

 

35

 

11.

PH

 

35

 

12.

UTLENIALNOŚĆ

 

24

 

13.

POBRANIE PRÓBEK

 

35

 

14.

DOJAZD

 

 

 

CAŁKOWITY KOSZT OFERTY (netto)

 

CAŁKOWITY KOSZT OFERTY (brutto)

 

 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA:

*Oświadczam, że jesteśmy firmą uprawnioną do prowadzenia przedmiotu badań
i posiadamy wszelkie zezwolenia na działalność oraz akredytacje.

*Oświadczamy, że ceny obejmują wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

*Oświadczam/my, że akceptujemy warunki płatności określone w umowie przedmiotowego postępowania.

*Zobowiązuję/ my się do wykonywania zamówienia zgodnie z postanowieniami zawartymi
w zapytaniu ofertowym, harmonogramie badań pływalni oraz projekcie umowy. 


 


 

_________________                                                   _______________________________________________

     data i miejsce                                                        pięczęć i podpis osoby upoważnionej do składania ofert

 

Kategoria główna artykułu to: Zapytania Ofertowe.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Gmina Testowa. Data utworzenia: 2019-11-18.
Wprowadził do systemu: Marcin Krawczyk. Data wprowadzenia: 2019-11-18 08:42:42.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Krawczyk. Data publikacji: 2019-11-18 08:42:42.
czytano: 184 razy, id: 89
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-12-05
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Krawczyk

2019-11-18
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Krawczyk

2019-11-18
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Krawczyk

2019-11-18
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Krawczyk

2019-11-18
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Krawczyk

2019-11-18
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Krawczyk

2019-11-18
Nowa wiadomość
Marcin Krawczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Myszków
ul. Miedziana 3, 42-300 Myszków

tel.: 34 313 25 81, /MOSIRMYSZKOW/SkrytkaESP
e-mail: mosir@mosirmyszkow.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie 2020